Evening-iae-aix.com:ลงประกาศฟรี โพสท์ฟรี

หมวดหมู่ทั่วไป => หนังสือ => ข้อความที่เริ่มโดย: pramotepra222 ที่ 13-01-2018 , 08:40:52

หัวข้อ: จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลเมืองท่าโขลง
เริ่มหัวข้อโดย: pramotepra222 ที่ 13-01-2018 , 08:40:52
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลเมืองท่าโขลง
(https://1.bp.blogspot.com/-Kwc4v6lwtlg/WlCV40qk6wI/AAAAAAAABH8/FGPmaeM5ktkoGdxRS3PRzysQKvZwL2JhQCEwYBhgL/s640/%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3.jpg) (https://1.bp.blogspot.com/-Kwc4v6lwtlg/WlCV40qk6wI/AAAAAAAABH8/FGPmaeM5ktkoGdxRS3PRzysQKvZwL2JhQCEwYBhgL/s1600/%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3.jpg)

- ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองท่าโขลง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ความรู้เกี่ยวกับดำเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆ
- แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบผู้ช่วยนิติกร เทศบาลเมืองท่าโขลง (https://goo.gl/mN69NK)
เข้าดูยูทูบสอบผู้ช่วยนิติกร เทศบาลเมืองท่าโขลง (https://youtu.be/ThV-FrpWDkQ)
เข้าดูเว็บที่ ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลเมืองท่าโขลง (https://xn----wwfp5dbp5fuap4a4d9i5a6f.blogspot.com/2018/01/blog-post_34.html)

 
(https://fh.lnwfile.com/3dm0yw.jpg)
 
(https://fh.lnwfile.com/gopmq1.jpg)
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลเมืองท่าโขลง (https://xn----wwfp5dbp5fuap4a4d9i5a6f.blogspot.com/2018/01/blog-post_34.html)

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการผู้ช่วยนิติกร เทศบาลเมืองท่าโขลง,คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนิติกร เทศบาลเมืองท่าโขลง,โหลดแนวข้อสอบงานราชการผู้ช่วยนิติกร เทศบาลเมืองท่าโขลง