แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - cp881908

หน้า: [1]
1
ให้คำแนะนำวางระบบ ISO ประสิทธิภาพสากลGMP, HACCP, GAP,  IFS,  BRC,  ISO 22000 ,  ISO 9001 ,  ISO 14000, OHSAS 18000  มีเนื้อหาการให้บริการดังต่อไปนี้      เป็นการให้บริการเต็มต้นแบบตั้งแต่การให้บริการประเมินเหตุการณ์พื้นฐานของหน่วยงานว่ามีความกลมกลืนกับหลักเกณฑ์ที่มีต้องการแล้วมากมายน้อยแค่ไหนเพื่อนำผลต่างพวกนั้นมาคิดแผนสำหรับการจัดการถัดไปเป็นลำดับวิธีการทำระบบพวกเรามีบริการเต็มต้นแบบสำหรับในการให้บริการเพื่อช่วยทำให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างถูกทำมาจากมาตรฐานสำหรับในการฝึกหัด สำหรับในการประเมินกรรมวิธีการที่คุณกำลังสร้างระบบและก็ช่วยทำให้คุณสามารถนำไปดัดแปลงเจริญ ด้วยเจอการด้านการทำงานด้านเอกสาร และก็ด้านผู้แทนฝ่ายบริหาร มากยิ่งกว่า 10 ปีเชื่อมั่นได้ว่า พวกเราเน้นดำเนินการเป็นกลุ่มเพื่อสร้างระบบการดำเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ด้านวิชาความรู้ แล้วก็ด้านเอกการ ตลอดจนการตรวจติดตาม กระทั่งจะได้ตรจวจับรองจากสถาบันสากลที่ปรึกษาระบบ GMPเป็น หลักเกณฑ์ขั้นตอนการที่ดีสำหรับเพื่อการผลิตของกินเป็นกฏเกณฑ์ หรือกฎเกณฑ์เบื้องต้นที่ต้องสำหรับในการผลิต แล้วก็ค

2
ให้คำปรึกษาวางระบบคุณภาพสากล


GMP, HACCP, GAP,  IFS,  BRC,  ISO 22000 ,  ISO 9001 ,  ISO 14000, OHSAS 18000  ประกอบด้วยรายละเอียดการให้บริการดังนี้      เป็นการให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่การให้บริการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นขององค์กรว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่มีต้องการแล้วมากน้อยเพียงใดเพื่อนำผลต่างเหล่านั้นมาวางแผนในการดำเนินการต่อไปตามลำดับขั้นตอนการจัดทำระบบ

เรามีบริการเต็มรูปแบบในการให้บริการเพื่อช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกอย่างถูกสร้างมาจากมาตรฐานในการฝึกอบรม ในการประเมินวิธีการที่คุณกำลังสร้างระบบและช่วยให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี ด้วยประสบการด้านการทำงานด้านเอกสาร และด้านตัวแทนฝ่ายบริหาร มากกว่า 10 ปีมั่นใจได้ว่า เรามุ่งเน้นทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างระบบการดำเนินงานที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ด้านความรู้ และด้านเอกการ ตลอดจนการตรวจติดตาม จนกว่าจะได้ตรจวจับรองจากสถาบันสากล

ที่ปรึกษาระบบ GMP


คือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต และควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยง ที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยตามข้อกำหนดมาตรฐาน GMP
ที่ปรึกษาระบบ ISO 22000:2005


เป็นมาตรฐานสากลที่รวบรวมและใช้องค์ประกอบหลักของ ISO 9001 และ HACCP เพื่อกำหนดโครงสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนา ดำเนินการ และการปรับปรุงระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System, FSMS) อย่างต่อเนื่อง ISO 22000 นั้นล้วนสอดคล้องกับระบบบริหารอื่นๆ


ที่ปรึกษาระบบ ISO 9001:2015


เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพ และการบริหารกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของผู้ส่งมอบ ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการประกอบด้วยข้อกำหนดทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นเงื่อนไขในการทำข้อตกลงต่าง ๆทางการค้าระหว่างผู้ซื้อ หรือ ลูกค้า กับ ผู้ส่งมอบ หรือ ผู้ผลิตได้ โดยลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทำการค้ากับผู้ส่งมอบรายใดหรือองค์กรใดก็ได้ที่ผ่านการรับรองแล้วว่ามีการบริหารคุณภาพที่เป็นไปตาม ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015


ที่ปรึกษาระบบ ISO 14001:2015


ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งโดยหลักการของ ISO 14001:2015 คือ การปรับปรุงที่ต่อเนื่องกันไป เริ่มจากการวางระบบการจัดการและการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ไปสู่การใช้ระบบการจัดการการตรวจสอบประสิทธิผลของระบบและแก้ไขจุดบกพร่อง จากผลของการพัฒนานี้ทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในเชิงพานิชและสังคม
ที่ปรึกษาระบบ OHSAS 18001:2007


เป็นระบบการบริหารเกี่ยวกับสุขภาพ และความปลอดภัยในมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล การบริหารมาตรฐานนี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติใช้ในหลายๆ องค์กรในส่วนงานของการบริหารความเสี่ยง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประกาศข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอีกทั้งยังเป็นการกำหนดกรอบการทำงานในองค์กร ในการควบคุมในเรื่องของสุขภาพ, ความปลอดภัย และลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
ที่ปรึกษาระบบ ISO 22716:2007


แนวทางปฏิบัติในการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) เป็นหนึ่งในเสาหลักของระเบียบยุโรปสำหรับเครื่องสำอาง ระเบียบนี้เป็นข้อกำหนดที่มีความต้องการสูงมากเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ข้อกำหนดด้านกฎหมายใหม่ ๆ เหล่านี้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งหมดที่หมุนเวียนเข้าสู่ตลาดยุโรปจะต้องมีการผลิตตามหลักปฏิบัติด้านการผลิตเครื่องสำอางที่ดีตามมาตรฐาน ISO 22716 ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในยุโรปและที่ไม่ใช่ยุโรปมีความกังวล
ติดต่อ

บริการที่ปรึกษา ISO

บริการที่ปรึกษา GMP

บริการที่ปรึกษา HACCP


หน้า: [1]